ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεσσαλονίκη, 4/11.01.2016
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Θέμα : Σεμινάριο Διαιτησίας
Πληροφορίες : Β. Τσορμπατζόγλου
Τηλ: 6974 375072
Αγαπητοί φίλοι,
Ενόψει των διοργανώσεων που ακολουθούν, καθώς και για την υποβολή νέων αιτη-μάτων προαγωγής για το 2016, κρίνουμε ότι είναι απαραίτητη η διοργάνωση σεμινα-ρίου για την ανάδειξη νέων διαιτητών καθώς επίσης για την ενημέρωση των παλαιό-τερων εν ενεργεία διαιτητών και για απόκτηση νορμών προαγωγής.
Για τον σκοπό αυτό η ΚΕΔ σε συνεργασία με την Ε.Σ.Σ.Θ-Χ. και την «Σκακιστική Ακαδημία Συκεών – Νεάπολης» διοργανώνει στην Θεσσαλονίκη στις 13 και 14/02/2016 ανοιχτό σεμινάριο διαιτησίας, ανάδειξης νέων διαιτητών καθώς και ενη-μέρωσης παλαιών και νέων στα διαιτητικά θέματα. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της «Σκακιστικής Ακαδημίας Συκεών – Νεάπολης» που βρίσκο-νται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Συκεών «Αντώνης Σαμαράκης» επί της οδού Οδυσ-σέως Φωκά 46, στις Συκιές Θεσ/νίκης.
Στο σεμινάριο αυτό θα διδαχθούν οι ισχύοντες Κανόνες Σκακιού της FIDE και θα γίνει ειδική αναφορά στους Κανονισμούς Ομαδικών Πρωταθλημάτων και οργάνωσης αγώνων. Μπορούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο όσοι και όποιοι θέλουν, ανεξάρ-τητα ιδιότητας και περιοχής. Θεωρούμε όμως χρήσιμο να το παρακολουθήσουν γο-νείς, σκακιστές, παράγοντες και προπονητές.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 12.02.2016 στις 21:00 στον κύριο Γερο-ντόπουλο Πρόδρομο στο τηλέφωνο 6945981239 και με email στο sykieschess@gmail.com.

Στο σεμινάριο αυτό θα διδαχθούν:
1. Οι ισχύοντες Κανόνες Σκακιού της FIDE και θα γίνει ειδική αναφορά στους Κανο-νισμούς Ομαδικών Πρωταθλημάτων.
2. Οι απόψεις και οι ερμηνείες των κορυφαίων διαιτητών G. Gjjissen B. Kazic & Stewart Reuben, καθώς επίσης και πρόσφατη επικαιροποίηση των ερμηνειών αυτών από Ανώτατες σκακιστικές αρχές της FIDE.
3. H παράγραφος 2 θα τεκμηριωθεί και με τα αντίστοιχα μεταφρασμένα αποσπάσμα-τα από το πρόσφατο εγχειρίδιο διαιτησίας της FIDE (2014).
4. Η διδασκαλία και η εφαρμογή των κανόνων θα παρουσιασθεί και σε θέσεις στην σκακιέρα αναπαράστασης (Μαγνητική).

Δικαίωμα συμμετοχής έχει ελεύθερα κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξαρτήτως φύλου και περιοχής, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Τέλος, τονίζουμε ότι και η απλή παρακολούθηση σεμιναρίων από τους διαιτητές απο-τελεί ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των διαιτητών.
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι απόλυτα ελεύθερη για όλους και χωρίς την καταβολή παράβολου συμμετοχής που δεν είναι υποχρεωτικό για κανέναν.
Η Κ.Ε.Δ. συνιστά και θεωρεί εξαιρετικά χρήσιμη την παρακολούθηση των σεμιναρί-ων διαιτησίας από τους γονείς, προπονητές, παράγοντες και παίκτες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (13 και 14.02.2016)

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/02/2016 17:00-21:30
Θέματα : Γενικές Σκακιστικές Αρχές (Γενική Παρουσίαση Κανόνων Σκακιού – Διαι-τησίας, Καθηκοντολόγιο – Ορισμός Άριστου Διαιτητή – Ερμηνεία Κανόνων – Πρόλο-γος – Κανόνων)
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ (επικαιροποιημένες ερμη-νείες με τα σημερινάδεδομένα) – Γενικές Διαιτητικές Οδηγίες – Με ποια κριτήρια α-ποφάσιζαν και αποφασίζουν οι κορυφαίοι διαιτητές διαχρονικά.
Γενικές αρχές – ιστορικά στοιχεία – ικανότητα διαιτητή.
Βασικά αποσπάσματα από τους κανόνες αγώνων της FIDE.
Εισηγητής: Βύρων Τσορμπατζόγλου
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/02/2016 10:30-14:00
Θέματα : Κανονισμοί – Έντυπα Ομαδικών Πρωταθλημάτων
Γενική Επανάληψη και Επίλυση αποριών συμμετεχόντων
Εισηγητές: Τσορμπατζόγλου Βύρων – Γεροντόπουλος Πρόδρομος
Γραπτή Δοκιμασία Ανάδειξης Διαιτητών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για την ανάδειξη – προαγωγή των διαιτητών είναι υ-ποχρεωτική.
2. Ειδική βαρύτητα θα δοθεί στον τρόπο λήψης αποφάσεων με την ερμηνεία των κα-νόνων παρουσιάζοντας και τεκμηριώνοντας αυτόν τον τρόπο τόσο με τις απόψεις των διαχρονικά κορυφαίων Διαιτητών όσο και με την αντίστοιχη αποδοχή και έγκριση της FIDE.
3. Παρακαλούμε τα σωματεία να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή για να διαθέτουν τουλάχιστον έναν διαιτητή.
4. Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιασθούν επίσης και τα διαιτητικά λάθη που έγιναν στις πρόσφατες διοργανώσεις. Θα γίνει επίσης, και η σχετική ανάλυση των λαθών γενικά.
5. Σημειώνουμε ότι με πρωτοβουλία του καθηγητή διαιτησίας κ. Β. Τσορμπατζόγλου και κατόπιν προσωπικής επικοινωνίας επικαιροποιήθηκαν οι ερμηνείες των κανόνων Σκακιού με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και θεσμικές απόψεις.
Το σεμινάριο αυτό είναι συμπληρωματικό με το προηγούμενο και θα είναι η τελευ-ταία ευκαιρία για δυνατότητα προαγωγών στο 2016.
Τέλος, ουσιαστικά θεωρούμε υποχρεωτική την συμμετοχή ΟΛΩΝ των διαιτητών της Ένωσης μας, για πολύ ουσιαστικούς λόγους.
Ευχαριστούμε
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑ-ΤΕΑΣ
Παύλος Αναστασιάδης Βασίλης Παπαδόπουλος Βύρων Τσορμπατζόγλου

Advertisements